Avís Legal

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, l’informem que aquesta web és propietat de ASSOCIACIÓ CATALANA DE VOVINAM VIETVODAO, associació sense ànim de lucre de nacionalitat espanyola, CIF. G-61376851, domicili fiscal al carrer -ADREÇA-, Sabadell, Barcelona, Espanya. Inscrita en el Registre Nacional d’Associacions, és la titular del web site www.vovinam.cat
L’accés i ús d’aquesta web atribueix a qui el realitza la condició d’usuari i, està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents condicions generals d’ús vigents en el moment de l’accés, que preguem llegeixi detingudament .
Mitjançant la nostra web oferim diversa informació sobre les activitats que desenvolupa l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE VOVINAM VIET VO DAO.

Ús de la web

L’accés i ús d’aquesta web atribueix la condició d’usuari, i implica l’acceptació plena de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per ASSOCIACIÓ CATALANA DE VOVINAM VIET VO DAO en el mateix moment en què l’usuari accedeix als serveis oferits. En conseqüència, l’usuari ha de llegir en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que aquell pot patir modificacions.

Drets d’autor

Tots els continguts, textos i imatges presents en aquesta web són propietat de ASSOCIACIÓ CATALANA DE VOVINAM VIET VO DAO i són protegits pels drets de propietat intel·lectual. Queda prohibida la seva reproducció, distribució, transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de ASSOCIACIÓ CATALANA DE VOVINAM VIET VO DAO .
L’usuari únicament té dret a ús privat dels mateixos, necessitant autorització expressa de ASSOCIACIÓ CATALANA DE VOVINAM VIET VO DAO  per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o qualsevol altre dret pertanyent al seu titular.
Per al cas que consideri que s’està vulnerant en aquesta web qualsevol normativa referent als drets de propietat intel·lectual o altres drets, preguem ens ho comuniquin per tal de restablir l’ordre pertorbat, si és que s’hagués produït.

Contingut del web

Els continguts d’aquesta web tenen com a finalitat informar i donar a conèixer els productes i serveis prestats per ASSOCIACIÓ CATALANA DE VOVINAM VIET VO DAO . Queda prohibit l’ús de continguts de la web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de ASSOCIACIÓ CATALANA DE VOVINAM VIET VO DAO , ni remetre publicitat o informació valent-se per a això d’informació que es posa a disposició dels usuaris a través d’aquesta web.

Condicions d’accés

L’accés a la nostra web és gratuït i no exigeix ​​prèvia subscripció o registre. L’usuari haurà d’accedir a la web conforme a la bona fe ia les presents condicions generals d’ús i, realitzarà l’accés sota la seva pròpia i exclusiva responsabilitat.

L’usuari té expressament prohibit la utilització i obtenció dels serveis continguts oferts en la present Web per procediments diferents als estipulats en les condicions d’ús.

Protecció de dades personals

ASSOCIACIÓ CATALANA DE VOVINAM VIET VO DAO, informa que per fer ús dels serveis que ofereix a través de la present web, així com, cal que ens faciliti determinades dades de caràcter personal, que en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als nostres fitxers, amb l’exclusiva finalitat de proporcionar-li els serveis i productes sol·licitats. Els Fitxers sota la nostra responsabilitat consten degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades.
Consentiment i autorització al tractament automatitzat de les seves dades personals

ASSOCIACIÓ CATALANA DE VOVINAM VIET VO DAO com a responsable dels fitxers, li informa que en el moment que ens facilita les seves dades de caràcter personal a través del formulari que conté aquesta web o mitjançant correu electrònic, vostè està atorgant la seva autorització i consentiment exprés per a la incorporació i tractament de les seves dades en els nostres fitxers, si bé amb caràcter revocable i sense efectes retroactius, acceptant aquesta política de privacitat respecte a les dades subministrades, que en tot moment seran tractades confidencialment, observant totes les exigències legals recollides en la Llei Orgànica de Protecció de Dades i altra legislació aplicable. La present política de privacitat es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella tot usuari que utilitzi aquesta web, tant nacionals com estrangers.

Dades sol·licitades i finalitat

ASSOCIACIÓ CATALANA DE VOVINAM VIET VO DAO informa que en cap cas l’usuari està obligat a facilitar les seves dades personals i, que aquests són els adequats, pertinents i estrictament necessàries per al compliment de les finalitats per les quals es recullen, no obstant això són imprescindibles per proporcionar-li els productes i serveis oferts.
La recollida i tractament automatitzat de les dades personals per ASSOCIACIÓ CATALANA DE VOVINAM VIET VO DAO  a través de la present web té com a finalitat la gestió, administració, prestació, ampliació i, millora dels serveis oferts per ASSOCIACIÓ CATALANA DE VOVINAM VIET VO DAO, en concret oferir un correcte tractament de les seves dades, facilitant l’usuari totes les dades personals necessàries per a la seva adequada i completa identificació, tractament de dades que és estrictament intern i, té com a finalitat garantir una atenció integral a l’usuari, així com oferir informació sobre els serveis prestats i, per a la recollida i procés d’informació de les dades dels usuaris en el desenvolupament de l’activitat i, l’enviament d’ofertes comercials en el futur sobre serveis que poden resultar d’interès als nostres clients, l’enviament tant per mitjans tradicionals com electrònics d’informació comercial sobre els serveis oferts per ASSOCIACIÓ CATALANA DE VOVINAM VIET VO DAO / o per terceres empreses col·laboradores, tramesa periòdica d’avisos o enviament d’informació expressament sol·licitada per l’usuari. Aplicant als Fitxers, totes les mesures de seguretat previstes en el Reial Decret 994/1999, de 11 de Juny, i altres normatives en matèria de protecció de dades de caràcter personal, com a garantia en la confidencialitat del tractament.
ASSOCIACIÓ CATALANA DE VOVINAM VIET VO DAO  reserva el dret de decidir incorporar o no, les seves dades personals als seus fitxers.

Cessió o comunicats de dades

ASSOCIACIÓ CATALANA DE VOVINAM VIET VO DAO  informa que les seves dades són tractades confidencialment i utilitzats de forma exclusiva de manera interna i per a les finalitats indicades. Per al cas que les seves dades siguin cedides o comunicades a tercers l’usuari serà informat prèviament de la cessió a realitzar, destinataris de la mateixa i finalitat, perquè atorgui la seva autorització al respecte.
ASSOCIACIÓ CATALANA DE VOVINAM VIET VO DAO  podrà revelar les dades de caràcter personal de l’usuari quan li siguin requerits per l’autoritat judicial d’acord amb les normes que resultin d’aplicació.
Autorització i cancel·lació de dades

Per mantenir les seves dades personals actualitzades cal que informi sobre alguna modificació en ells, en cas contrari no respondrem de la veracitat dels mateixos. Així mateix l’usuari manifesta que totes les dades que ens facilita són certes i vigents per a la finalitat per la qual se li demana i que són facilitats per si mateix. Entendrem que si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers continua interessat a seguir incorporat als mateixos, sent sempre tractats de manera adequada i per a la finalitat per a la qual es van obtenir.
Drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals

En tot moment l’usuari té dret a accedir gratuïtament als nostres fitxers per a consultar les seves dades, rectificar-les si són errònies o han variat i cancel·lar-los si no desitja seguir incorporat a ells. Pot comunicar el dret que desitja exercir per escrit, adjuntant fotocòpia del seu DNI o un altre document d’identitat, a l’adreça postal consignada al principi.

Garantia de confidencialitat i seguretat dels fitxers

ASSOCIACIÓ CATALANA DE VOVINAM VIET VO DAO es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat i, assumeix a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.
ASSOCIACIÓ CATALANA DE VOVINAM VIET VO DAO  es reserva el dret a modificar la seva Política sobre Protecció de Dades en qualsevol moment per tal d’adaptar-la a novetats o canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i / o l’autoritat competent en cada moment, el que anunciarà oportunament a través del web.

Cookies

La utilització de cookies a la nostra web té com a única finalitat interrelacionar les dades a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades. Les cookies són uns fitxers que es guarden a l’ordinador de l’usuari durant la visita a la web, però són eliminats immediatament al tancar el navegador.

Responsabilitats

Al posar a disposició de l’usuari la nostra web intentem oferir continguts i serveis de qualitat, utilitzant la màxima diligència no només a la prestació dels mateixos, sinó també en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem per la presència de virus o qualsevol altre element que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic, documents i fitxers de l’usuari.
ASSOCIACIÓ CATALANA DE VOVINAM VIET VO DAO no garanteix el correcte funcionament respecte a la disponibilitat i continuïtat de la nostra web. Com més aviat possible intentarem posar en coneixement de l’usuari qualsevol interrupció en el servei, corregint-lo al més aviat possible. No obstant això quedem eximits de qualsevol responsabilitat derivada de mal funcionament o interrupcions de la nostra web.
Tot el referent a la nostra web es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. Per al cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència en relació amb la interpretació i contingut de la present web, les parts se sotmeten amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals del Poder Judicial de Sabadell .

Atenció

Les presents condicions generals d’ús han estat establertes amb data 01 d’Abril de 2015. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, comprovi la data d’emissió en cada ocasió en que es connecti a la nostra Web i així obtindrà la certesa que no es ha produït modificació alguna que li afecti. Per a qualsevol aclariment respecte a les condicions d’ús de la nostra web pot posar-se en contacte amb nosaltres al correu electrònic info@vovinam.cat

Comparteix...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Reddit0